Ստուգենք թուրքերենի բառապաշարը։ Բառաքարտերի ոլորտը՝ «Առօրյա արտահայտություններ»։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Թուրքերեն տեքստը մուտքագրել առանց կետադրական նշանների (,-?
!…)
Առկայության դեպքում օգտվել փակագծում տրվող հուշումներից։