Ի լրումն լեզվի ուսուցողական հոլովակներիս՝ այսուհետ ժամանակ առ ժամանակ վիրտուալ ուսանողներիս ուշադրությանը կներկայացնեմ փոքրիկ գրառումներ, որոնցում տեղ կտամ առնաձնակի բացատրություն չպահանջող, սեղմ թեմաների և որևէ կոնկրետ ոլորտի վերաբերյալ թեմատիկ բառապաշարի։

Այս ուղղությամբ առաջին գրառումս կատարում եմ՝ հետևելով «պահանջարկն է ծնում առաջարկ» սկզբունքին և ստորև ներկայացնում եմ թուրքերենի քանակական թվականները.

0  sıfır  զրո
1  bir  մեկ 10  on  տասը
2  iki  երկու 20  yirmi  քսան
3  üç  երեք 30  otuz  երեսուն
4  dört  չորս 40  kırk  քառասուն
5  beş  հինգ 50   elli  հիսուն
6  altı  վեց  60  altmış  վաթսուն
7  yedi  յոթ 70  yetmiş  յոթանասուն
8  sekiz  ութ 80  seksen  ութսուն
9  dokuz  ինը 90  doksan  իննսուն

 

100  yüz  հարյուր
1.000  bin  հազար
1.000.000  milyon  միլիոն
1.000.000.000  milyar  միլիարդ
1.000.000.000.000  trilyon  տրիլիոն

Թուրքերենում բարդ թվականների բոլոր բաղադրիչները գրվում են առանձին.

on beş — 15, yirmi iki — 22, otuz dokuz — 39, kırk yedi 47, altmış bir — 61 …

 sekiz yüz yetmiş üç — 873,

elli altı milyon dokuz yüz yirmi bin dört yüz otuz beş
56        մլն.             920        հազ.        435